• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 118 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายสุดชาย บุตรแสนลี • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
นายสุขสันต์ วงชมภู • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3
นางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
4
•
นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเสริมสวย นวดแผนไทย และสปา
5
•
นายอภิวัชร์ เปล่งเจริญศิริชัย • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
6
•
นายมังกร พรจำศิลป์ • หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
7
•
นายสุทัศน์ สังข์สนิท • หัวหน้าแผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
•
นายอัศว์พัชร์ อ่อนทองหลาง • หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
9
•
นายสุพจน์ วีระพันธ์ยานนท์ • หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
10
•
นางธิชา ต้นโพธิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกตัดผมชาย
11
•
นายสุเมธ พระเดชพงษ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างทำความเย็นและปรับอากาศ
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
12
•
นางเนาวรัตน์ สุวรรณวงษ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานพีฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
13
นายธนากร จันทร์นามล • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
14
•
นายสุรพล นามเสนา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาดนตรี
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
15
นายจีระศักดิ์ สีหมุ่ย • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
16
•
นางเบญจมาศ เอี่ยมโคกสูง • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
17
นายชัยโรจน์ เกียรติคุณสิริ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
18
•
นส.สุนิสา เพ็ชรเกษม • ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
19
นายบรรจง แจ่มศรี • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
20
•
นายสุชิน ชินสีห์ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
21
•
นายปัฐพงษ์ สาปั่น • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
22
•
นายบุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวย • หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
23
•
นายพรชัย อุ้มอังวะ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
24
ณัฐพร หลองเจาะ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
25
•
นางสาวชัชชล มณีโมรา • ครูประจำ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
26
ปัญจพร จันทร์เชย • ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27
•
นางอิสรา โชรัมย์ • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
28
นางกิตติยา ธีรพงศ์พัช • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
29
นางพิมพกานต์ วรพันธ์ • ครูประจำ อาหารและโภชนาการ
30
นายนพดล ลือนาม • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
31
•
นาย พิพัฒน์ สัจจา • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
32
•
นายธวัชชัย ไทยสะเทือน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
33
•
นายทินกร อันทะคำภู • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
34
กชกร ขุนเพ็ง • ครูประจำ แผนกวิชาเสริมสวย นวดแผนไทย และสปา
35
•
ณิชกานต์ ไคลพิมาย • ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36
นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
37
•
นายธีรยุทธ เมนะรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
38
นายกิตติ จารุจินดา • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
39
•
นางทัดดาว ศรีวิไล • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
40
•
นายสมทรัพย์ ล้อมแพน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
41
•
นายเกษม วนาภรณ์ • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
42
•
นายภาณุวัฒน์ หนูกิจ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
43
นายวีรยุทธ พันธุรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
44
นางสาวไพริน มุ่งบุญ • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
45
นายประมูล แตงกระโทก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
46
นายกฤษดา ขอเอื้อนกลาง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
47
นายอดุลวิทย์ กุดรังนอก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
48
•
นายสุรักษ์ รักษ์มณี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาดนตรี
49
นายวัชรพงษ์ ขวาป้องใต้ • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
50
นายรณพร รัตนจันทร • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
51
นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
52
•
นายธเนศ เจริญทนัง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
53
•
นางสายสุนี ศรีนอก • ครูอัตราจ้าง นวดแผนไทย
54
นางฐิติพร ซื่อตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
55
นายสุพจน์ สุรเสียง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
56
นายปิยะณัฐ ปัญญะพิมพ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
57
•
ว่าที่ร.ต.หญิงภัทราพร แสงพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
58
นายพิทักษ์ เพันเดช • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
59
นางสาวอัญชสา เวียนสันเทียะ • ครูอัตราจ้าง อาหารและโภชนาการ
60
นายอนันต์ เติมขุนทด • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
61
•
นายอนันท์ นาคสมพันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
62
นายนิธิกุล ศิลาวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
63
นายไชยวัฒน์ อุ่นชื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
64
•
นายสราวุธ รอดวินิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
65
นายธนกฤต มารศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
66
นายกิตติเดช แน่นนอก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
67
นายธนชัย สีหะนันท์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
68
•
ว่าที่ ร.ต. รณชัย อุทธา • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
69
นายพยุง อยู่เจริญ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
70
นายกฤษณะ โมรานอก • ครูอัตราจ้าง แผนกตัดผมชาย
71
นางสาวขวัญชนก วัดอิ่ม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาหัตถกรรม
72
•
นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
73
กฤษณะ เริงชัยภูมิ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
74
•
นายณัฐพล ชาวนาแปน • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
75
นายสมภาส จิตรา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาหัตถกรรม
76
•
นายชัชวาล ชลพสยุ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาดนตรี
77
•
นายธนภัทร รัตนสิรินภา • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
78
นายวิศรุต กัจจายะนันท์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
79
•
วิทวัส สุรา • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
80
นายเชิดศักดิ์ พินิจไชย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
81
นายประยงยุทธ ศรีนอก • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
82
นายวิชาญ กุดรังนอก • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
83
นายบรรพต การบรรจง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
84
•
นายอิท เคลื่อนเมืองปัก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรม
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
85
นางสาวนุชนาถ อนุกูล • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
86
น.ส.พิชญาภา ขุนเดช • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพีฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
87
นายอนันท์ ทุมสันเทียะ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
88
•
นางสาวสุมิตรา เขตกลาง • ลูกจ้างอัตราจ้าง วางแผนและงบประมาณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
89
•
นางสาวกมลรัตน์ มาแก้ว • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
90
นางสาวนฤมล แค่มจันทึก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานห้องสมุด
91
วรินภร ศรีนอก • ลูกจ้างอัตราจ้าง วางแผนและงบประมาณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
92
ทิพย์สุดา ฝากไธสง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
93
นายสายรุ้ง แฝงกระโทก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
94
•
นางแจ่มศรี ครากกระโทก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
95
•
นางปาริชาติ ร่มกลาง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
96
•
นางสาวศศิประภา บุตรตะคุ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
97
นางสาวพรรณผกา ภู่หมื่นไวย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
98
น.ส.อิสริยาภรณ์ คงชุมชื่น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
99
•
นางสาวสุชาดา ปลั่งกลาง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
100
นางปราณีต ศรีสุวรรณ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ