• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 107 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายเริงศักดิ์ ใจสำราญ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2
นายสุขสันต์ วงชมภู • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3
นายเกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล • รองผู้อำนวยการ แผนงานและความร่วมมือ
4
•
นางชลธิชา ต้นโพธิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกตัดผมชาย
5
•
นายมังกร พรจำศิลป์ • หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
6
•
นายผจญ รุ่งเรือง • หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
7
•
นางทรงศรี บูรณปรีชา • หัวหน้าแผนก เสื้อสตรี
8
•
นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเสริมสวย นวดแผนไทย และสปา
9
•
นายสุพจน์ วีระพันธ์ยานนท์ • หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
10
•
นายอภิวัชร์ เปล่งเจริญศิริชัย • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
11
•
นางชุลี มามะเริง • หัวหน้างาน งานการเงิน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
12
•
นายสุเมธ พระเดชพงษ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างทำความเย็นและปรับอากาศ
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
13
•
นายสุทัศน์ สังข์สนิท • หัวหน้าแผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14
•
กุ้ง หงษ์ขุนทด • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
15
•
นางเนาวรัตน์ สุวรรณวงษ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานพีฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
16
•
นายธวัชชัย ไทยสะเทือน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
17
•
นายเกษม วนาภรณ์ • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
18
นายบรรจง แจ่มศรี • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
19
นายธนากร จันทร์นามล • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
20
•
นายสมทรัพย์ ล้อมแพน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
21
•
นายสุรพล นามเสนา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาดนตรี
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
22
•
นางสุชาวดี อัครมนตรี • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
23
•
ศรารัตน์ วรรณแจ่ม • ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24
นายนพดล ลือนาม • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
25
นายชัยโรจน์ เกียรติคุฯสิริ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
26
•
นายทินกร อันทะคำภู • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
27
นางกิตติยา ธีรพงศ์พัช • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
28
•
นายบุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวย • หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
29
นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
30
นางสาริณีย์ เบี่ยงกลาง • ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
31
•
นางอิสรา โชรัมย์ • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
32
•
ณิชกานต์ ไคลพิมาย • ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33
•
นายปัฐพงษ์ สาปั่น • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
34
•
นางสาวชัชชล มณีโมรา • ครูประจำ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
35
•
นายภาณุวัฒน์ หนูกิจ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
36
ณัฐพร หลองเจาะ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
37
นายดิเรก ทองไวย์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
38
กชกร ขุนเพ็ง • ครูประจำ แผนกวิชาเสริมสวย นวดแผนไทย และสปา
39
นางสาวไพริน มุ่งบุญ • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
40
•
นายธีรยุทธ เมนะรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
41
•
นางไข่มุกข์ ประสานจิตต์ • ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42
•
นส.สุนิสา เพ็ชรเกษม • ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
43
นางปัญจพร จันทร์เฉย • ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
44
•
นางเบญจมาศ เอี่ยมโคกสูง • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
45
•
นายสุชิน ชินสีห์ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
46
นายรณพร รัตนจันทร • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
47
นายอนันต์ เติมขุนทด • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
48
นายสุพจน์ สุรเสียง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
49
นายกนกศักดิ์ เอียการนา • ครูอัตราจ้าง ตัดเสื้อชาย
50
•
นายสุระ สุมาลุ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
51
นายพีระ พานิชนอก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
52
นายปิยะณัฐ ปัญญะพิมพ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
53
นายธนกฤต มารศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
54
นายกิตติเดช แน่นนอก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
55
กนกวรรณ ชื่นประโคน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
56
วิทวัส สุรา • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
57
นายกฤษณะ โมรานอก • ครูอัตราจ้าง แผนกตัดผมชาย
58
•
นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
59
นายธนชัย สีหะนันท์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
60
•
นายสราวุธ รอดวินิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
61
•
นายธนภัทร รัตนสิรินภา • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
62
•
นาย เรืองวุฒิ กลินทะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาดนตรี
63
ภัทราภร แสงพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
64
น.ส.ศลิษา โอกระโทก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
65
นายกฤษดา ขอเอื้อนกลาง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
66
กฤษณะ เริงชัยภูมิ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
67
นางสาวอัญชสา เวียนสันเทียะ • ครูอัตราจ้าง อาหารและโภชนาการ
68
•
นางสายสุนี ศรีนอก • ครูอัตราจ้าง นวดแผนไทย
69
นายนิธิศ มุ่งดี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
70
•
นายจักรกฤษณ์ แซ่ตั้ง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาดนตรี
71
นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
72
เพ็ญพักตร์ เจริญวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
73
นายประมูล แตงกระโทก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
74
•
นายธเนศ เจริญทนัง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
75
•
นายอนันท์ นาคสมพันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
76
•
นางสุรัตนา หวยสูงเนิน • ลูกจ้างประจำ งานประชาสัมพันธ์
77
น.ส. นวพร ดีประเสริฐ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
78
นางสาวพรรณผกา ภู่หมื่นไวย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
79
น.ส.อิสริยาภรณ์ คงชุมชื่น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
80
นางสาวพัชธิดา รักษาอินทร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานห้องสมุด
81
•
นางสาวสุมิตรา เขตกลาง • ลูกจ้างอัตราจ้าง วางแผนและงบประมาณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
82
น.ส.กุลิสรา กุมขุนทด • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
83
•
นางสาวศศิประภา บุตรตะคุ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
84
นางสาวปัทมาภรณ์ คล่องดี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
85
ดวงหทัย บังพิมาย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
86
•
นางแจ่มศรี ครากกระโทก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
87
น.ส.ชาลิกัลยณัฐ ประภาสะโนบล • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
88
นางสาว นฤมล แค่มจันทึก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานห้องสมุด
89
นางสาวกฤตพร อินทะเล • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรม
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
90
นางสาวอนงค์นาถ ทาสมบูรณ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานหลักสูตรพิเศษ
91
•
นางสาวสุชาดา แก้วบุญพะเนา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
92
ภัคค์นันทกร ศรีนิลรัตน์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
93
นางสาวนุชนาถ อนุกูล • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
94
น.ส. วรางคณา ประภาสะโนบล • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
95
•
นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งมั่นทวีทรัพย์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
96
•
นางสาววลัยพร รักษ์มณี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรม
97
•
นางปาริชาติ ร่มกลาง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
98
กก กก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
99
วรินภร ศรีนอก • ลูกจ้างอัตราจ้าง วางแผนและงบประมาณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
100
ประภาศรี เรือนสำโรง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ