• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 98 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายเริงศักดิ์ ใจสำราญ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2
นายสุขสันต์ วงชมภู • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3
นายเกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล • รองผู้อำนวยการ แผนงานและความร่วมมือ
4
•
นางชุลี มามะเริง • หัวหน้างาน งานการเงิน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
5
•
นางชลธิชา ต้นโพธิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกตัดผมชาย
6
•
นายสุเมธ พระเดชพงษ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างทำความเย็นและปรับอากาศ
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
7
•
นายอภิวัชร์ เปล่งเจริญศิริชัย • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
8
•
นายสุทัศน์ สังข์สนิท • หัวหน้าแผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9
•
นายมังกร พรจำศิลป์ • หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
10
•
นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเสริมสวย นวดแผนไทย และสปา
11
•
นางทรงศรี บูรณปรีชา • หัวหน้าแผนก เสื้อสตรี
12
•
นายสุพจน์ วีระพันธ์ยานนท์ • หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
13
•
นายผจญ รุ่งเรือง • หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
14
นายธนากร จันทร์นามล • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
15
•
นางเบญจมาศ เอี่ยมโคกสูง • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
16
•
นางเนาวรัตน์ สุวรรณวงษ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานพีฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
17
•
นายบุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวย • หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
18
•
นายเกษม วนาภรณ์ • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
19
นางสาริณีย์ เบี่ยงกลาง • ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
20
•
นายสุรพล นามเสนา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาดนตรี
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
21
นายจีระศักดิ์ สีหมุ่ย • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
22
•
นายธีรยุทธ เมนะรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
23
•
นางไข่มุกข์ ประสานจิตต์ • ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24
•
นายสมทรัพย์ ล้อมแพน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
25
•
นส.สุนิสา เพ็ชรเกษม • ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
26
•
นางสุชาวดี อัครมนตรี • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
27
นางปัญจพร จันทร์เฉย • ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
28
•
นายณรงค์ ผดุงเกียรติพงศ์ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
29
•
นายสุชิน ชินสีห์ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
30
•
ศรารัตน์ วรรณแจ่ม • ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
31
นายนพดล ลือนาม • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
32
•
นายปัฐพงษ์ สาปั่น • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
33
นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
34
นายชัยโรจน์ เกียรติคุฯสิริ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
35
•
นายทินกร อันทะคำภู • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
36
นางกิตติยา ธีรพงศ์พัช • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
37
ณัฐพร หลองเจาะ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
38
•
นางสาวชัชชล มณีโมรา • ครูประจำ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
39
•
นายธวัชชัย ไทยสะเทือน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
40
•
นางอิสรา โชรัมย์ • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
41
•
ณิชกานต์ ไคลพิมาย • ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42
•
นายภาณุวัฒน์ หนูกิจ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
43
นายบรรจง แจ่มศรี • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
44
นายดิเรก ทองไวย์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
45
กชกร ขุนเพ็ง • ครูประจำ แผนกวิชาเสริมสวย นวดแผนไทย และสปา
46
นางสาวไพริน มุ่งบุญ • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
47
•
นายสุระ สุมาลุ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
48
นายนิธิศ มุ่งดี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
49
•
นายจักรกฤษณ์ แซ่ตั้ง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาดนตรี
50
นายกนกศักดิ์ เอียการนา • ครูอัตราจ้าง ตัดเสื้อชาย
51
กนกวรรณ ชื่นประโคน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
52
นายกิตติเดช แน่นนอก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
53
นายธนชัย สีหะนันท์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
54
นายอนันต์ เติมขุนทด • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
55
•
นายอนันท์ นาคสมพันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
56
•
นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
57
นายสุพจน์ สุรเสียง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
58
นายธนกฤต มารศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
59
•
นาย เรืองวุฒิ กลินทะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาดนตรี
60
นายพีระ พานิชนอก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
61
นายปิยะณัฐ ปัญญะพิมพ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
62
นายกฤษดา ขอเอื้อนกลาง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
63
นายทรงยศ เทียนพิมพ์ใหม่ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
64
นายประมูล แตงกระโทก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
65
นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
66
นางสาวอัญชสา เวียนสันเทียะ • ครูอัตราจ้าง อาหารและโภชนาการ
67
•
นายสราวุธ รอดวินิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
68
•
นายธนภัทร รัตนสิรินภา • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
69
นายรณพร รัตนจันทร • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
70
•
นายธเนศ เจริญทนัง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
71
•
นางสายสุนี ศรีนอก • ครูอัตราจ้าง นวดแผนไทย
72
•
นางสุรัตนา หวยสูงเนิน • ลูกจ้างประจำ งานประชาสัมพันธ์
73
น.ส.มณีรัตน์ เวินไธสง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
74
นางสาวพรรณผกา ภู่หมื่นไวย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
75
ภัคค์นันทกร ศรีนิลรัตน์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
76
•
นางสาวศศิประภา บุตรตะคุ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
77
•
นางสำรวย เพียรทำดี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานห้องสมุด
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
78
•
นางปาริชาติ ร่มกลาง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
79
กก กก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
80
น.ส.นนวณีย์ จุลพันธ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพีฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
81
•
นายมนัด เคลื่อนเมืองปัก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรม
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
82
•
นางสาวกมลรัตน์ มาแก้ว • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
83
น.ส.กุลิสรา กุมขุนทด • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
84
•
นางสาวสุมิตรา เขตกลาง • ลูกจ้างอัตราจ้าง วางแผนและงบประมาณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
85
นางสาวกฤตพร อินทะเล • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรม
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
86
นางสาวปัทมาภรณ์ คล่องดี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
87
•
นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งมั่นทวีทรัพย์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
88
•
นางสาววลัยพร รักษ์มณี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรม
89
วรินภร ศรีนอก • ลูกจ้างอัตราจ้าง วางแผนและงบประมาณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
90
•
นางสาวสุชาดา แก้วบุญพะเนา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
91
•
นางแจ่มศรี ครากกระโทก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
92
น.ส.ชาลิกัลยณัฐ ประภาสะโนบล • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
93
น.ส.อิสริยาภรณ์ คงชุมชื่น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
94
นายปริญญา ทิศดำรงค์ • พนักงานราชการ งานโสตทัศนศึกษา
95
ไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ • รองผู้อำนวยการ แผนงานและความร่วมมือ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
96
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
97
•
นายพีรพงษ์ เพียรทำดี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูล
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
98
•
กุ้ง หงษ์ขุนทด • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ