• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 119 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายสุดชาย บุตรแสนลี • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
นายสุขสันต์ วงชมภู • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3
นายเกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล • รองผู้อำนวยการ แผนงานและความร่วมมือ
4
นางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
5
•
นายสุรพล นามเสนา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาดนตรี
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
6
•
นายอภิวัชร์ เปล่งเจริญศิริชัย • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
7
•
นายสุเมธ พระเดชพงษ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างทำความเย็นและปรับอากาศ
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
8
•
นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเสริมสวย นวดแผนไทย และสปา
9
•
นายมังกร พรจำศิลป์ • หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
10
•
นายสุทัศน์ สังข์สนิท • หัวหน้าแผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11
•
นางชลธิชา ต้นโพธิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกตัดผมชาย
12
•
นายอัศว์พัชร์ อ่อนทองหลาง • หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
13
•
นายสุพจน์ วีระพันธ์ยานนท์ • หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
14
นายธนากร จันทร์นามล • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
15
นายจีระศักดิ์ สีหมุ่ย • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
16
•
นางเนาวรัตน์ สุวรรณวงษ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานพีฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
17
•
นายธวัชชัย ไทยสะเทือน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
18
นางพิมพกานต์ วรพันธ์ • ครูประจำ อาหารและโภชนาการ
19
นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
20
•
นายธีรยุทธ เมนะรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
21
•
นส.สุนิสา เพ็ชรเกษม • ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
22
นายวีรยุทธ พันธุรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
23
นางสาวไพริน มุ่งบุญ • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
24
•
นายเกษม วนาภรณ์ • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
25
•
นายสุชิน ชินสีห์ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
26
•
นางเบญจมาศ เอี่ยมโคกสูง • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
27
นายชัยโรจน์ เกียรติคุณสิริ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
28
นายพรชัย อุ้มอังวะ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
29
•
นางอิสรา โชรัมย์ • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
30
นางกิตติยา ธีรพงศ์พัช • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
31
นางปัญจพร จันทร์เฉย • ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
32
•
นายปัฐพงษ์ สาปั่น • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
33
•
นายบุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวย • หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
34
นางทัดดาว ศรีวิไล • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
35
•
นายทินกร อันทะคำภู • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
36
ณัฐพร หลองเจาะ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
37
•
นางสาวชัชชล มณีโมรา • ครูประจำ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
38
นายนพดล ลือนาม • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
39
•
นายภาณุวัฒน์ หนูกิจ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
40
กชกร ขุนเพ็ง • ครูประจำ แผนกวิชาเสริมสวย นวดแผนไทย และสปา
41
•
ณิชกานต์ ไคลพิมาย • ครูประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42
นายบรรจง แจ่มศรี • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
43
•
นายสมทรัพย์ ล้อมแพน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
44
นายกฤษณะ โมรานอก • ครูอัตราจ้าง แผนกตัดผมชาย
45
นายกิตติเดช แน่นนอก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
46
นายไชยวัฒน์ อุ่นชื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
47
นางสาวขวัญชนก วัดอิ่ม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาหัตถกรรม
48
•
นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
49
นายธนชัย สีหะนันท์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
50
•
ว่าที่ ร.ต. รณชัย อุทธา • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
51
นายประมูล แตงกระโทก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
52
•
นาย เรืองวุฒิ กลินทะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาดนตรี
53
•
นายณัฐพล ชาวนาแปน • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
54
นายสมภาส จิตรา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาหัตถกรรม
55
นายสุพจน์ สุรเสียง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
56
ภัทราภร แสงพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
57
นายรณพร รัตนจันทร • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
58
นายกฤษดา ขอเอื้อนกลาง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
59
นายวิศรุต กัจจายะนันท์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
60
กฤษณะ เริงชัยภูมิ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
61
•
วิทวัส สุรา • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
62
•
นายอนันท์ นาคสมพันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
63
นายปิยะณัฐ ปัญญะพิมพ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
64
•
นายจักรกฤษณ์ แซ่ตั้ง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาดนตรี
65
นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
66
นายอดุลวิทย์ กุดรังนอก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ
67
เพ็ญพักตร์ เจริญวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
68
นายวัชรพงษ์ ขวาป้องใต้ • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
69
•
นางสายสุนี ศรีนอก • ครูอัตราจ้าง นวดแผนไทย
70
นางฐิติพร ซื่อตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
71
นางสาวณัฐริกา นนตานอก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
72
•
นายธเนศ เจริญทนัง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
73
นายอนันต์ เติมขุนทด • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
74
•
นายสราวุธ รอดวินิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
75
นายธนกฤต มารศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
76
นายพิทักษ์ เพันเดช • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
77
นางสาวอัญชสา เวียนสันเทียะ • ครูอัตราจ้าง อาหารและโภชนาการ
78
นายพยุง อยู่เจริญ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
79
นายเชิดศักดิ์ พินิจไชย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
80
•
นายธนภัทร รัตนสิรินภา • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
81
นายประยงยุทธ ศรีนอก • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
82
นายวิชาญ กุดรังนอก • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
83
น.ส.อิสริยาภรณ์ คงชุมชื่น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
84
นายวิรัช หมั่นหมื่นไวย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
85
นายวัชรา นรารักษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
86
•
นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งมั่นทวีทรัพย์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
87
นายสุทิน บุตรตะคุ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
88
นายไพบูลย์ ใบบัว • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
89
•
นางสาวกมลรัตน์ มาแก้ว • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
90
นายชเนศ ทำกิน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
91
นางสาวกฤตพร อินทะเล • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรม
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
92
นางสาวอนงค์นาถ ทาสมบูรณ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานหลักสูตรพิเศษ
93
•
นายมนัด เคลื่อนเมืองปัก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรม
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
94
•
นางปาริชาติ ร่มกลาง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
95
นายอนันท์ ทุมสันเทียะ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
96
•
นางสาวสุมิตรา เขตกลาง • ลูกจ้างอัตราจ้าง วางแผนและงบประมาณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
97
นางสาวปัทมาภรณ์ คล่องดี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
98
นางสาวนฤมล แค่มจันทึก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานห้องสมุด
99
นายสายรุ้ง แฝงกระโทก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
100
นางสาวนุชนาถ อนุกูล • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ