• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
2593 2863/64 2021-07-07 บันทึกข้อความ สรุปรายงานการรับฟัง ศบค.ศธ สัญจร พบเพื่อนครูอาชีวะ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
2592 2863/64 2021-07-07 บันทึกข้อความ สรุปรายงานการรับฟัง ศบค.ศธ สัญจร พบเพื่อนครูอาชีวะ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
2588 2021-06-29 หนังสือราชการภายนอก อนุญาตให้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
2581 295/64 2021-06-14 คำสั่ง คำสั่งหน้าประตูวิทยาลัย 2564 ด่วนที่สุด
2580 262/2564 2021-06-10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้ส่ง งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ผุ้ที่มีรายชื่อในคำสั่ง
2552 สอศ 2021-05-04 ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
2550 2021-04-09 ประกาศ ประมูลยื่นซองประกันชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
2505 157/64 2021-03-22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
2504 150-64 2021-03-22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
2503 131-64 2021-03-22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าค่ายเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา 2563 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
2338 2020-12-29 ประกาศ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
2030 316/2563 2020-07-15 คำสั่ง คำสั่ง การเยี่ยมบ้าน หอพัก 2563 ด่วน งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา
2016 309/2563 2020-07-14 คำสั่ง คำสั่ง Fix it certer อบต.พลกรัง ด่วน ฝ่ายพัฒนาฯ
1986 294/2563 2020-07-01 คำสั่ง คำสั่งหน้าประตูวิทยาลัย 2563 ด่วน ฝ่ายพัฒนาฯ ทุกท่าน
1985 273/63 2020-06-30 คำสั่ง คำสั่งวันเข้าพรรษา 2563 ฝ่ายพัฒนากิจการนัเรียน นักศึกษา ทุกท่าน
1983 269/2563 2020-06-22 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่กำกับดูแลนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง และอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำภาคเรีย งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ทุกคน
1982 261/2563 2020-06-22 หนังสือราชการภายนอก (แก้ไข หน้า 4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
1981 261/2563 2020-06-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ทุกคน
1980 244/2563 2020-06-10 คำสั่ง คำสั่งครูที่ปรึกษา 2563 ด่วนที่สุด งานครูที่ปรึก๋ษา
1963 2020-04-21 ประกาศ เลื่อนการฝึกประสบการณืวิชาชีพ/ฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ฤดูร้อน) และภาคเรียนที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2563 งานบริหารงานทรัพยากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ